Chất liệu
Định lượng
Kích thước
Số lượng
Số màu in
Số mặt in
Cán màng
Số mặt cán màng
Gia công
Đơn giá
Thành tiền